Melos Actief - Muziek en Sportbegeleiding

Individuele onderwijsbegeleiding

Voor kinderen met autisme die vastgelopen zijn op school biedt Melos Actief individuele onderwijsbegeleiding aan. Belangrijk is dat het kind weer aansluiting kan vinden op school en dat zijn ontwikkelingskansen optimaal benut worden.

Bij kinderen met autisme verloopt het leerproces minder vanzelfsprekend. Deze kinderen leren anders, de cognitieve ontwikkeling verloopt vaak niet parallel met hun sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatie, waardoor de kinderen overvraagd worden. Daardoor vertonen kinderen, naast hun leerachterstand veelal ongewenst gedrag. De kinderen kunnen zich niet concentreren, ze worden faalangstig, verliezen hun zelfvertrouwen of vertonen op een andere manier compensatie gedrag.

Plan van aanpak

Na aanmelding van uw kind, vindt een  kennismakings-  en aansluitend een intake gesprek plaats. In overleg wordt informatie gevraagd aan school en anderen die betrokken zijn bij uw kind. Om een goed beeld te krijgen wordt van uw kind een pedagogisch-didactisch onderzoek afgenomen. Aan de hand van dit onderzoek wordt een behandelplan met doelen opgesteld. In het behandelplan wordt rekening gehouden met de lesstof op school.

Het Melos Actief team werkt onderling samen met de individuele onderwijsbegeleidster. Bij gedragsproblemen wordt uw kind op school geobserveerd. Wanneer een uitgebreid diagnostisch onderzoek noodzakelijk is, maakt Melos Actief gebruik van de expertise van een orthopedagoog.